Ramonimous

Price Action Average

This indicator is perfect for scalping in 1 minute, it consists of a channel and a line that is made up of the average of the highs and lows of the price in 12 and 64 cycles.
The channel has as its center a 7 cycles SMA , when the average line (Called Signal, the purple one) crosses the upper band it is time to make a Long.
If it crosses the lower band it is time to make a short, if the line returns to the channel a signal appears to close the operation.
The indicator works with all timeframes, I use it on the 1 hour chart and I do the trades in 1 minute.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?