nephew_sam_

Sessions (Nephew_Sam_)

Indicator combines the 3;
1. 3 Sessions - with an option to set your own times
2. 4 Killzones- with an option to set your own times
3. Daily Dividers

If you dont want any of the the above or want to decrease your killzones, just uncheck the relevant checkbox under settings - inputs/colors.


Note: Most of this code it taken from other open source scripts, therefore I will leave this as an open source code too.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?