LuxAlgo

Swing Highs/Lows & Candle Patterns [LUX]

LuxAlgo Premium Cập nhật   
This script labels swing highs and swing lows as well as the candle pattern that occurred at that precise point. The script can detect the following 6 candle patterns: hammer , inverse hammer , bullish engulfing , hanging man , shooting star , and bearish engulfing .

The notations HH, HL, LH, and LL you can see on the labels are defined as follows:

  • HH : Higher high
  • HL : Higher low
  • LH : Lower high
  • LL : Lower low

Setting

  • Length: Sensitivity of the swing high/low detection, with lower values returning the maximum/minimum of shorter-term price variations.

Usage & Details

It can be interesting to see if a top or bottom is associated with a specific candle pattern, this allows us to study the potential of such a pattern to indicate a reversal. You can hover on a label with a specific pattern to see more details about it.

Note that the labels are offset, and will appear later in real-time, as such this indicator is not intended to detect tops/bottoms in real-time.

Higher values of length might return errors.
Phát hành các Ghi chú:
Copyright update & default "length" input value set to 20.
Phát hành các Ghi chú:
Minor Changes.
Phát hành các Ghi chú:
Update to script title.

Get Access to LuxAlgo indicators: https://luxalgo.com

Join our 100k+ community: https://discord.gg/lux
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?