Noldo

Portfolio and Risk Management: Gold Based Net Growth Coefficient

Hello, if our topic is stocks, whatever signal we get, we have to divide and reduce the risk.
Apart from the risk, we need inflation-free figures to detect a clear growth.
Gold is one of the most successful tools to beat inflation in this regard in the historical context.
When the economy is good, we have to beat both commodities and inflation .

For this purpose, I found it appropriate to develop a net growth factor free from gold growth.
Investors need several stocks with a high growth rate and as much risk-free as possible.
Personally, I think that the science of portfolio and risk management will last a lifetime and should continue.
I think this subject is a research and development subject.(R & D)

My research and publications on this matter will continue publicly.
I wish everyone a good day.

NOTE : You can determine the return in the time period you want to look back by adjusting the period in the rate you want from the menu.
The standard value is 200 days. (1 year)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?