cheatcountry

Ehlers Sinewave Indicator V2 [CC]

The Sinewave Indicator was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pgs 154-155) and this is an updated version of his original Sinewave Indicator which in my opinion seems to be more reactive to changes. Buy when the blue line crosses over the red line and sell when the blue line crosses under the red line. Also keep in mind that this indicator is based on cycles so it won't act the same as a typical indicator.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: Updated to v5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?