gb50k

After Hours Daytime - Consistency


Use only on Daily charts!!

When average AH moves are consistent with average daytime moves it tends to indicate a trend. The phenomenon is not obvious on a day to day basis but is easy to see with the smoothed changes.

Blue is smoothed daytime change and black is smoothed AH gap. The length is how many periods back to start the differentiation between AH and daytime.

Pink background shows BOTH smoothed AH and daytime changes are falling.
Lime background indicates both are rising.

When used on NYA with parameters shown the indicator give warnings with high specificity and reliability for the broader
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(shorttitle="AHvsID1", title="AHvsID1", overlay=true)
//
//Works only on DAILY CHARTS
//Aqua line is intraday contribution
//Black line is overnight gap
//Length: The reference date at which daytime and AH start at equality.

length = input(20, "Length", minval=1)
smooth = input(40, "SMA",minval=1)
src = close
sro = open
src1 = src[1]
intrad=src-sro
co=cum(intrad)
AH=sro-src1
oc1=cum(AH)
summ=co+oc1
offst1=co[length]-close[length]
offst2=oc1[length]-close[length]
IDC=sma(co-offst1,smooth)
AHC=sma(oc1-offst2,smooth)
plot(IDC, color=aqua,linewidth=3)
plot(AHC, color=black, linewidth=3)
bgcolor(change(IDC) < 0 and change(AHC) < 0 ? fuchsia : change(IDC) > 0 and change(AHC) > 0 ? lime : white, transp=90)