kriswaters

Donchian Channels Strategy by KrisWaters

Doncian Channels is a trend tracking indicator developed by Richard Doncian. The upper line of the channel is determined by the highest value seen by the price in the defined period, the lower line of the channel is determined by the lowest value seen by the price in the defined period. The middle line takes the average value of the lower and upper channels.

Strategy Settings:
- Can apply only LONG positions.
- Can apply only SHORT positions.
- Use LONG/SHORT both.
- You can use ATR as a second exit condition. If ATR stop disabled, Donchian upper or lower channel value is use for the exit rule to long and short positions.

Strategy can be able to optimize by changing channel lengths and timeframe.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?