kxmp

Tower Line Indicator

kxmp Cập nhật   
Here is the code of twr indicator

I'v already posted a idea about this indicator. You guys can make this chart more complete if you want.
Complete indicator is just fixed the color align in some price pattern.
The rule is hard to write for me but we have simple version here. :)


Read more about tower line:
Tower line here

Need help about tower line(To add the color align when price expand or other situation)

Detail about tower line

Have you heard about tower line
Phát hành các Ghi chú:
Make flat pattern more accurate. (Better color when within bar appears)
Phát hành các Ghi chú:
Make flat top/bottom pattern more better.
Previous version don't make 4th flat bars with correct color but this version improved it.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed bugs.
Phát hành các Ghi chú:
Added some indicator.
Phát hành các Ghi chú:
Add new tag for easier search and updated to v4 script. It's same as v3. It doesn't changed anything.
Phát hành các Ghi chú:
Update tags
Phát hành các Ghi chú:
Updated color
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?