tongue1

KAMAP percent channel

701 lượt xem
33
show the price position of the KAMA channel and the KAMA channel width
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="(KAMAP)", shorttitle="KAMA_channel_P", overlay = false)
Length = input(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2) 
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))

mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
maLen=input(7,title="maLength")

dev = mult * atr(maLen)
upper = nAMA + dev
lower = nAMA - dev
dis=upper-lower
upline=(high-nAMA)/dis
dnline=(low-nAMA)/dis


plot(0, color=teal)
plot(-0.5,color=gray)
plot(0.5,color=gray)
u=plot(upline,color=blue)
d=plot(dnline,color=blue)
fill(u,d,color=blue)

enlarge=input(500,title="rollback enlarge")

trd=dev*enlarge
u1=plot(1,color=red)
trdUp=plot(1-trd,color=red)
fill(u1,trdUp,color=red)

Bình luận