CryptoRox

[Alerts] - Moving Average Cross and/or Bbands bot

CryptoRox Premium Cập nhật   
This is the alert script for :
We've included the basic alert syntax for Autoview automation. You can learn more about the syntax here: http://autoview.with.pink/#syntax and you can watch this video here: https://www.youtube.com/watch?v=epN5Tjin...
These settings are set, by default, to the lowest contracts allowed by Bitmex (at the time of this posting) to avoid a spam account.


You can learn more about Autoview here:
http://autoview.with.pink/

Get your invite and join us in slack here:
http://slack.with.pink/
Phát hành các Ghi chú:
Revised to match the latest Strategy modifications.

Learn more :

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?