MUQWISHI

Fibonacci Levels Based on Supertrend [By MUQWISHI]

MUQWISHI Cập nhật   
A “Fibonacci Levels Based on Supertrend” indicator is supertrend indicator planned with Fibonacci retracements levels. Fibonacci retracements provides a sequence of levels starting from 0% to 100% in addition to extension levels. 0% is measured to be the initial Supertrend line, and 100% is the previous Supertrend line where it has been broken by candle. This tool could be valuable in terms of managing trades by setting targets and reducing the risk in the trend direction.


█ OVERVIEW

█ INDICATOR SETTINGS


Please let me know if you have any questions.
Thank you.
Phát hành các Ghi chú:
UPDATES:
  • Code Optimization.
  • Added a brief historical run-up statistics table that contains
1. The percentage of trades with max run-up corresponding with each Fibonacci level over historical trades.
2. Total historical trades.
3. Median Fibonacci Level over historical trades.
4. Mean Fibonacci Level over historical trades.Thank you

For Pine Script-TradingView Coding Services.
Inquiries muqwishi.com/quotation/
Telegram t.me/MUQWISHI
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?