This is Bollinger Band built on top of Zigzags instead of regular price + something more.

Indicator presents 7 lines and cloud around it. This can be used to visualize how low or high price is with respect to its past movement.

  • Middle line is moving average of last N zigzag pivots
  • Lines adjacent to moving average are also moving averages. But, they are made of only pivot highs and pivot lows. Means, line above moving average is pivot high moving average and line below moving average is pivot low moving average.
  • Lines after pivot high/low moving averages are upper and lower bolllinger bands based on Moving Average Line with 2 standard deviation difference.
  • Outermost lines are bollinger band top of Moving average pivot high and bollinger band bottom of moving average pivot low.
Phát hành các Ghi chú: Convert to pine 5

Please PM me if you need access to any invite only scripts.

Join tradingview: https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=sudh
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?