cheatcountry

Ehlers Restoring Pull Indicator [CC]

The Restoring Pull Indicator was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V.11:10 (395-400)) and this was one of his earliest indicators that functions as a momentum indicator . Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if you would like to see me publish more scripts or if you want something custom done!

Note: I'm republishing this because the original script couldn't be found in searches so this will fix that.
Phát hành các Ghi chú: removed short title to make it less confusing
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?