Contains RSI ; EMA of RSI ; EMA of EMA of RSI ; Stochastic Oscillator; 2 Inverse Fisher Transforms on RSI - IFRSI89 and IFRSI233 XOVER on higher timeframes from oversold/overbought is useful signal; RSI Trend/Divergence Candles with color variation based on multiple RSI length detection of trend decay; Chart candle overlay coloring based on RSI , eRSI, and eeRSI EMA55 & EMA233 Xover indicator on bottom for trend direction with color variations for counter trend movements.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//eRSI++ by NVRSTPEXPLORING.
//Contains RSI; EMA of RSI; EMA of EMA of RSI; Stochastic Oscillator;
//2 Inverse Fisher Transforms on RSI - IFRSI89 and IFRSI233 XOVER on higher timeframes from oversold/overbought is useful signal
//RSI Trend/Divergence Candles with color variation based on multiple RSI length detection of trend decay
//Chart candle overlay coloring based on RSI, eRSI, and eeRSI
//EMA55 & EMA233 Xover indicator on bottom for trend direction with color variations for counter trend movements
study(title="eRSI++")

//Inputs
HC = input(title='Hide RSI Candles?', type=bool, defval=true)
HO = input(title='Hide Color Overlay?', type=bool, defval=true)
HS = input(title='Hide STOCH?', type=bool, defval=true)
HT = input(title='Hide HTF EMA TrendBar?', type=bool, defval=false)
HF = input(title='Hide Fisher?', type=bool, defval=false)
HE = input(title='Hide eRSI?', type=bool, defval=true)
HL = input(title='Use high/low?', type=bool, defval=true)
src2 = input(title='Source Series:', type=source, defval=hl2)
len0= input(5, minval=1, title="Candle Fast-5:")
len4= input(34, minval=1, title="Candle Slow-34:")
sm1 = input(title='Candle Smooth-8:', type=integer, defval=8)
sm2 = input(title='Fisher-89:', type=integer, defval=89)
sm3 = input(title='Fisher-233:', type=integer, defval=233)
len1 = input(9, minval=1, title="RSI Length-9:")
len2 = input(13, minval=1, title="EMA of RSI Length-13:")
len3 = input(8, minval=1, title="EMA of eRSI Length-8:")
len5 = input(55, minval=1, title="eRSI Fast-55:")
len6 = input(233, minval=1, title="eRSI Slow-233:")
len7= input(14, minval=1, title="Stoch Length-14:")
len8= input(3, minval=1, title="K-3:")
len9= input(3, minval=1, title="D-3:")

//Variables
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len1)
dn = rma(-min(change(src), 0), len1)
rsi = dn == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / dn))
eRSI = ema(rsi,len2)
eeRSI = ema(eRSI,len3)
eRSIF = ema(src,len5)
eRSIS = ema(src,len6)
fr = rsi(src2, len0)
//Fast RSI and Slow RSI
sr = rsi(src2, len4)
sfr = sma(fr, sm1)
//Smooth Fast RSI and Smooth Slow RSI
ssr = sma(sr, sm1)
rh = HL ? max(rsi(high, len0), rsi(high, len4)) : max(fr, sr)
//RSI High Low for Candles
rl = HL ? min(rsi(low, len0), rsi(low, len4)) : min(fr, sr)
UpT= eRSIF>=eRSIS
//Uptrend and Downtrend
DnT= eRSIS>eRSIF
Up1=sfr>=ssr
isExp=abs(sfr-ssr)>=abs(sfr[1]-ssr[1])
k1 = ema(stoch(close, high, low, len7), len8)
d1 = ema(k1, len9)
//Inverse Fisher RSI
calc_ifish_rsi(series, sm2) =>
  v1=0.1*(series-50)
  v2=wma(v1,sm2)
  ifish=(((((exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1))+1)*100)/2)
  ifish

calc_ifish_rsi2(series, sm3) =>
  v1=0.1*(series-50)
  v2=wma(v1,sm3)
  ifish2=(((((exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1))+1)*100)/2)
  ifish2

//Plot ALL the Things
h1= hline(80, title="OverBoughtStochastic", linestyle=dashed, linewidth=2, color=maroon)
h2= hline(70, title="OverBoughtRSI", linestyle=dashed, linewidth=1, color=maroon)
h3= hline(30, title="OverSoldRSI", linestyle=dashed, linewidth=1, color=green)
h4= hline(20, title="OverSoldStochastic", linestyle=dashed, linewidth=2, color=green)
fill(h2, h3, color=gray, transp=90)
plotcandle(HC ? na: ssr, rh, rl, sfr, title='Candle', color=Up1 and isExp?#6CA77C :Up1 and not isExp? #71EEA3 :not Up1 and isExp?#b85d00: #eebca1)
p1= plot(HS? na: k1, title="K", linewidth=2, color=#4885ed)
p2= plot(HS? na: d1, title="D", linewidth=3, color=#EF9F07)
p3= plot(HE? na: eRSI, title="eRSI", style=line, linewidth=2, color=#4885ed)
p4= plot(HE? na: eeRSI, title="eeRSI", style=line, linewidth=3, color=#EF9F07)
p5= plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4, color= eRSI > eeRSI and rsi > eeRSI ? #0b6125 : eRSI >= eeRSI and rsi <= eeRSI ? #6B229F: eRSI < eeRSI and rsi < eeRSI ? #fd3232 : eRSI <= eeRSI and rsi >= eeRSI ? #ffbb39 : na)
//Alt color scheme plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4, color= eRSI > eeRSI and rsi > eeRSI ? green : eRSI >= eeRSI and rsi <= eeRSI ? #1ABC9C: eRSI < eeRSI and rsi < eeRSI ? red : eRSI <= eeRSI and rsi >= eeRSI ? #F39C12 : na)
p6= plot(HF? na: calc_ifish_rsi(rsi(src, len1),sm2), color=#4A235A, title='F89', linewidth=3)
p7= plot(HF? na: calc_ifish_rsi2(rsi(src, len1),sm3), color=#335A23, title='F233', linewidth=3)
plot(HT? na: 0-5, title="T", style=cross, linewidth=4, color=UpT and Up1? #1E8449 :UpT and not Up1? #28B463 : DnT and not Up1? #B03A2E : DnT and Up1? #F39C12: na)
barcolor(HO? na: eRSI > eeRSI and rsi > eeRSI ? green : eRSI >= eeRSI and rsi <= eeRSI ? #1ABC9C : eRSI < eeRSI and rsi < eeRSI ? red : eRSI <= eeRSI and rsi >= eeRSI ? #F39C12 : na)


This is incredibly good.
Phản hồi
How do I use this complex creation. Please explain.
+1 Phản hồi
Hi; when it comes to line 58 and 64, what the series stand for? Thanks.
Phản hồi
That is an Inverse Fisher Transform of RSI as described by John Ehlers http://www.mesasoftware.com/papers/TheInverseFisherTransform.pdf
It is using the input of the RSI function (By default 9 length) as an input of the Inverse Fisher Transform.
Phản hồi
Thanks for sharing, very useful.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất