emkill2005

HA.MACD.MA.TradeSetups

Hi probably trade setups indicator intended to be used with Heikin Ashi candles. It uses fibo EMAs and MACD to signal longs/shorts. Intended for scalping high cap coin with high volume on lower time frames.
Phát hành các Ghi chú: Small tweaks in the names.
This script is intended for scalping. It offers high probable entries for longs and shorts and exit points. It is 75%+ profitable on the signals with small losses on losing trades and big profits on the winning trades. It is intended to be used with Heiking Ashi candles and 4 Moving Averages. MAs values can be changed to fit everyones profile, and in case you need less MAs just go ahead and put two moving averages with the same value. (example 8, 13, 21, 21 - consecutive numbers with the same value).

Always do your own analysis and make trades on your own risk. Find a confluence point where everything aligns and make your own decision. Don't enter a trade because the indicator tells you so. You are free to make a copy of the script and change it to your own needs for your own personal use.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?