RicardoSantos

FunctionPatternDecomposition

Library "FunctionPatternDecomposition"
Methods for decomposing price into common grid/matrix patterns.

series_to_array(source, length) Helper for converting series to array.
  Parameters:
    source: float, data series.
    length: int, size.
  Returns: float array.

smooth_data_2d(data, rate) Smooth data sample into 2d points.
  Parameters:
    data: float array, source data.
    rate: float, default=0.25, the rate of smoothness to apply.
  Returns: tuple with 2 float arrays.

thin_points(data_x, data_y, rate) Thin the number of points.
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
    rate: float, default=2.0, minimum threshold rate of sample stdev to accept points.
  Returns: tuple with 2 float arrays.

extract_point_direction(data_x, data_y) Extract the direction each point faces.
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
  Returns: float array.

find_corners(data_x, data_y, rate) ...
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
    rate: float, minimum threshold rate of data y stdev.
  Returns: tuple with 2 float arrays.

grid_coordinates(data_x, data_y, m_size) transforms points data to a constrained sized matrix format.
  Parameters:
    data_x: float array, points x value.
    data_y: float array, points y value.
    m_size: int, default=10, size of the matrix.
  Returns: flat 2d pseudo matrix.

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.