Chỉ số Choppiness (CHOP)

Chỉ số Choppiness (CHOP)

Chỉ số Biến động (CHOP) là một chỉ số được thiết kế để xác định xem thị trường có biến động (giao dịch đi ngang) hay không biến động (giao dịch theo một trong hai hướng trong một xu hướng). Chỉ số Biến động là một ví dụ về chỉ báo chứ không phải mang tính định hướng. CHOP không có nghĩa là dự đoán hướng thị trường trong tương lai, đó là một thước đo được sử dụng chỉ để chỉ xác định xu hướng thị trường. Sự hiểu biết cơ bản về chỉ báo sẽ là; giá trị càng cao thì biến động càng nhiều; trong khi các giá trị thấp hơn cho biết xu hướng.
 
Đọc thêm về Choppiness Index.