Chỉ báo DM

Chỉ báo DM là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Tom Demarker để đo lường nhu cầu về công cụ cơ bản bằng cách so sánh các mức giá tối đa của khoảng thời gian hiện tại với các khoảng thời gian trước đó. Nó là một dao động bao gồm một dòng duy nhất giữa giới hạn 0 và 1 và có giá trị cơ sở là 0,5. Theo nguyên tắc chung, mức quá mua thường được đặt ở mức 0,7 và mức quá bán thường được đặt ở mức 0,3. Ở những mức này, có thể có các mức đảo chiều, khiến nó trở thành một chỉ báo hàng đầu. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.