Chỉ số lực Elder (EFI)

Chỉ số lực Elder (EFI)

Chỉ số Lực Elder (Alexander Elder Force Index - EFI) đo lường sức mạnh sau mỗi đợt điều chỉnh giá sử dụng giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược tiềm năng và điều chỉnh giá. EFI là một dao động giữa các giá trị dương và âm, bên trên và bên dưới Đường Zero. Alexander Elder, người phát triển ra chỉ báo này, tin rằng có ba thành phần trong biến động giá của chứng khoán. Ba thành phần đó là: Định hướng, Mức độ và Khối lượng giao dịch. Tất cả ba thành phần này được kết hợp vào EFI để tạo ra bộ dao động.

Đọc thêm về Elder's Force Index (EFI).