Gartley

Mô hình Cánh bướm là một trong những mô hình được giao dịch nhiều nhất và có thể được áp dụng cho nhiều thị trường và khung thời gian. Mô hình này là một cấu trúc thoái lui 5 điểm được H.M.Gartley tìm ra, sau này được Scott Carney bổ sung thêm. Mô hình này có các ngưỡng Fibonacci cụ thể cho từng điểm nằm trong và cần phải lưu ý rằng D không phải là một điểm, mà giống một vùng hơn, tại đó giá thường có có dấu đảo chiều, được gọi là Vùng đảo chiều tiềm năng (Potential Reversal Zone - PRZ). Điểm B hồi lại từ pha chính XA trong khoảng 0.618 và vùng PRZ bao gồm 3 ngưỡng điều hoà hội tụ: 1) kéo dài 0,786 từ pha chính XA, 2) AB=CD và 3) hình chiếu BC nằm trong các khoảng tỉ lệ 1.27 hoặc 1.618.

Mức giá mục tiêu đầu tiên nằm trong khoảng hồi lại theo tỉ lệ 0.382 của pha AD và mức thứ hai tại ngưỡng 0.618. Các ngưỡng dừng lỗ phổ biến nằm ở phía sau điểm X. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể tìm kiếm những tín hiệu xác nhận để vào lệnh. Các mô hình này có thể xuất hiện ở cả thị trường giá xuống và giá lên. TradingView có một công cụ vẽ mô hình XABCD nhằm xác định một cách trực quan các cấu trúc 5 điểm đảo chiều trên đồ thị.