spark image
Photo: Paul Einerhand / Unsplash

Cổ phiếu cần sa: Thăng hoa (lợi nhuận)

20 mã
Cần sa: công việc kinh doanh lớn ở nơi nó hợp pháp và kinh doanh lớn ở nơi nó không (nhưng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau). Vì vậy, nếu danh mục đầu tư của bạn đang sau một số khoản lãi 7 hợp pháp, tại sao không cân nhắc xem xét kho dự trữ cần sa Spark đã được quản lý này?

Danh sách này bao gồm cổ phiếu của các công ty sản xuất, kinh doanh hoặc phát triển cần sa hàng đầu - không bao gồm các công ty dược phẩm hoặc thủy canh thuần túy - có giá trị thị trường trên 500 triệu đô la.

Nhưng hãy nhớ rằng, hãy luôn tự nghiên cứu trước khi bắt đầu giao dịch và vui lòng không hút thuốc trước khi mở vị thế của bạn.