spark image
Photo: ines mills / Unsplash

Vận chuyển cổ phiếu: Trả hàng 24/7

24 mã
Được coi là mạch máu của thương mại đương đại, ngành vận tải biển rất giỏi trong việc đưa hàng hóa đến nơi mà chúng cần đến. Nếu bạn muốn một phần lợi nhuận đó nằm trong danh mục đầu tư của mình, thì đây là những lựa chọn của chúng tôi về các công ty vận tải niêm yết công khai để xem xét. Đây là một danh sách chọn lọc - không đầy đủ (vì có nhiều tàu trên trời và dưới đất hơn chúng ta có thể đề cập ở đây). Hãy nhớ luôn tự nghiên cứu trước khi đến những vùng nước mới.