5 Kiểu Trader Ngoại Hối

Education41 lượt xem

1. Người giao dịch trong ngày - Day Trader 2. Nhà giao dịch phân tích kỹ thuật - The Technical Analysis Trader 3. Nhà giao dịch hệ thống - The System Trader 4. Nhà giao dịch vĩ mô - The Macro Trader 5. Nhà giao dịch quỹ phòng hộ - The Hedge Fund Trader

For education purposes only!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến