Phân tích kĩ thuật là gì?

Education32 lượt xem

Phân tích kỹ thuật là một loại phân tích dựa trên hành động giá của tài sản hoặc cặp ngoại hối trên biểu đồ.

For education purposes only!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến