Thuật ngữ “Swaps” trong giao dịch ngoại hối là gì?

Education49 lượt xem

Swap về cơ bản là một khoản phí được ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn để giữ giao dịch ngoại hối qua đêm.

For education purposes only!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến