Tôi muốn biết thêm về giá trị trong Báo cáo Trình kiểm tra Chiến lược