Làm cách nào để thay đổi biểu tượng đánh dấu cho tất cả các biểu đồ bố trí đồng thời?

Bạn có thể điều chỉnh tất cả các biểu đồ của mình trong khi sử dụng bố cục nhiều biểu đồ và xem các biểu tượng đánh dấu giống hoặc khác nhau trên chúng. Đây là cách nó được thực hiện. Mở menu bố trí biểu đồ và bật / tắt đồng bộ hóa biểu tượng.


Một cách khác để thay đổi biểu tượng trên tất cả các bố trí biểu đồ đồng thời (ngay cả khi đồng bộ hóa bị tắt) là nhấp đúp vào biểu tượng trong danh sách theo dõi.