Cách chuyển đổi từ gói đăng ký tháng sang gói năm?

Ưu đãi này xem xét (các) khoản thanh toán trước đó, nghĩa là chúng tôi tổng hợp tất cả các khoản thanh toán hàng tháng mà bạn đã thực hiện trước khi mua gói hàng năm và thêm một số tiền nhất định vào các khoản thanh toán đó, giúp bạn đủ điều kiện được giảm giá 50%. Bạn sẽ phải trả ít hơn 50% so với thanh toán hàng tháng của bạn.

Sau đây là ví dụ.
Giả sử rằng gói PRO + hàng tháng có giá 29,95 USD và bạn đã trả phí hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp. Bạn đã trả tổng cộng 89,85 USD. Nếu bạn trả 29,95 USD trong 12 tháng thì cuối cùng bạn sẽ trả tổng cộng 359,4 USD. Tuy nhiên, ưu đãi trên cho phép bạn sử dụng dịch vụ trong 12 tháng và trả một nửa số tiền (359,4 / 2 = 179,7 USD). Về cơ bản, bạn chỉ phải trả thêm 89,85 USD vì bạn đã trả 89,85 USD.

Vì gói đăng ký hàng tháng của bạn được tính vào trong tổng số tiền thanh toán, ngày thanh toán gói năm của bạn được thay đổi tương ứng. Về cơ bản, ngày thanh toán của bạn bằng với ngày bắt đầu gói đăng ký hàng tháng chứ không phải là ngày mua gói đăng ký năm.