Tôi cần có hóa đơn

Bạn có thể tải invoice tại tab Tài khoản và Thanh toán trong hồ sơ của bạn. Hãy kéo xuống phía dưới để tìm Lịch sử Thanh toán và bấm vào Lấy hóa đơn.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn một số dịch vụ trong một lần thanh toán thì bạn sẽ không thấy nút Lấy hóa đơn cho từng dịch vụ bảng lịch sử thanh toán.