Biểu đồ có vẻ quá bị nén

Rất có khả năng là bạn đã sử dụng một chỉ báo có các mức nằm cách xa chuỗi ký hiệu. Biểu đồ sẽ bị nén do tỷ lệ biểu đồ tự động buộc nó phải phù hợp với tất cả các mức chỉ báo trong vùng hiển thị.

Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách ẩn một chỉ báo hoặc điều chỉnh nó để mức gần với giá trị của biểu tượng hơn.

Dưới đây là một ví dụ với chỉ báo Tiêu chuẩn Pivot Points.