Có thể scan danh sách tùy chỉnh trong Bộ lọc không?