Làm cách nào để thêm danh sách các mã vào Trình sàng lọc và điều chỉnh các cột cần thiết?

Nếu Danh sách theo dõi không có các cột mà bạn cần, thì bạn có thể thêm các mã vào Trình sàng lọc và chọn các cột cần thiết. Dưới đây là các bước mà bạn cần phải làm theo:

  • Đánh dấu một vài cổ phiếu trong Danh sách theo dõi của bạn.
  • Cho phép lọc theo các mã được gắn cờ trong Trình sàng lọc chứng khoán
  • Xóa các cột thêm bằng cách sử dụng cài đặt cột và thêm các cột cần thiết. Ví dụ: Khối lượng, EPS cơ bản (TTM) và giới hạn thị trường.