Biểu đồ Renko không được hiển thị hoặc hiển thị không chính xác

Để biểu đồ Renko hiển thị chính xác, điều quan trọng là chọn kích thước hộp thích hợp. Nếu biểu đồ Renko không được hiển thị, rất có thể bạn đã chọn một hộp quá lớn cho biểu tượng hiện tại.

Bạn có thể thay đổi kích thước hộp trong Cài đặt biểu đồ theo cách thủ công hoặc chọn phương pháp ATR để gán kích thước hộp.

ATR có nghĩa là kích thước hộp được tính toán tự động bằng cách sử dụng chỉ báo Phạm vi trung bình thực (ATR). Trong Thuộc tính biểu đồ, bạn có thể chỉ định độ dài thanh trở lại, sẽ được sử dụng làm giá trị đầu vào ATR.