Tôi có thể thay đổi cài đặt công khai / riêng tư cho các ý tưởng đã xuất bản của mình không?

Không thể thực hiện các ý tưởng công khai được công khai hoặc ngược lại.

Nếu người dùng có thể biến các ý tưởng công khai cụ thể thành riêng tư, sẽ có một cách để che giấu (trước đây là công khai) mất giao dịch khỏi cộng đồng. Và nếu người dùng có thể công khai các ý tưởng riêng tư cụ thể, sẽ có cách để hiển thị các giao dịch chiến thắng (trước đây là riêng tư) trong khi vẫn giữ các ý tưởng riêng tư. Do đó, tab ý tưởng trên trang hồ sơ của người dùng sẽ không nhất thiết phải đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh, điều này sẽ vi phạm nguyên tắc minh bạch mà TradingView duy trì.

Xin lưu ý rằng tất nhiên có thể xuất bản lại một ý tưởng riêng tư như một ý tưởng công khai.