Cảnh báo trong bộ lọc hoạt đông thế nào?

Các cảnh báo trong Trình sàng lọc quét dữ liệu của tất cả các ký hiệu để tìm các ký hiệu phù hợp với tiêu chí đã chỉ định.

Khi (các) mã mới phù hợp với tiêu chí được lọc và danh sách các ký hiệu thay đổi, cảnh báo sẽ được kích hoạt và gửi thông báo.

Thông báo sẽ không được kích hoạt nếu cùng một biểu tượng chỉ đáp ứng tiêu chí.