Tôi thấy lỗi 'Giới hạn đặt lệnh (3000)'

Lỗi này có nghĩa là số lượng lệnh mà chiến lược có thể thực hiện trên biểu đồ đã đạt đến mức tối đa 3000. Giới hạn được kích hoạt để các máy chủ của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn.

Cách giải quyết duy nhất mà chúng tôi có thể đề xuất là vạch ra một chiến lược với ngày bắt đầu cố định thay vì từ đầu lịch sử dữ liệu. Bạn có thể thêm thời gian so sánh> dấu thời gian (2019, 01, 01, 09, 30) vào điều kiện đặt hàng, trong đó thời gian là thời gian của thanh hiện tại, dấu thời gian () là tính năng chuyển đổi ngày và giờ sang định dạng UNIX. Vui lòng xem mô tả chức năng trong Tài liệu tham khảo Script.

Đây là một ví dụ:

longCondition = buyingif (longCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))    strategy.entry("Long", strategy.long)shortCondition = buying != trueif (shortCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))    strategy.entry("Short", strategy.short)
Text