Tôi có thể giao dịch qua những sàn giao dịch nào trên TradingView?

Chúng tôi hiện hỗ trợ các sàn giao dịch sau:
Bạn cũng có thể sử dụng trình mô phỏng Giao dịch Giấy của chúng tôi: các giao dịch được mô phỏng trên máy chủ. Bạn không cần tài khoản của sàn giao dịch để thực hiện mô phỏng.Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy sàn giao dịch nào được liệt kê trong số những sàn được hiển thị trong Bảng điều khiển giao dịch cho quốc gia của bạn, hãy nhấp vào nút "Xem tất cả sàn giao dịch" ở góc dưới cùng của bảng để xem tất cả các sàn giao dịch có sẵn trên TradingView.