Tôi có tài khoản với một trong các FCM CQG, nhưng nó không hoạt động trong TradingView

Tài khoản môi giới của bạn nên được đặt để giao dịch trong TradingView.

Vui lòng liên hệ với nhà môi giới của bạn và yêu cầu kích hoạt giao dịch trong TradingView. Các FCM CQG sau đây đã làm như vậy:

 • Giải phóng mặt bằng toàn cầu AMP;
 • Lợi thế tương lai;
 • Thương mại Dorman;
 • Infinox;
 • Tương lai Mirus;
 • Thủ đô Phillip;
 • RJO'Brien;
 • Tập đoàn Rosenthal Collins LLC;
 • Kinh doanh Robbins;
 • Eo biển tài chính;
 • Truyền thống;
 • Đám cưới;
 • WH Tự đầu tư.

Nếu nhà môi giới của bạn không có trong danh sách này, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ.

Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng nhà môi giới của bạn có liên quan đến CQG. Chẳng hạn, tài khoản Dorman cho NinjaTrader sẽ không hoạt động trong TradingView.