Làm thế nào để hiển thị bảng mua / bán trên biểu đồ?

Bạn có thể hiển thị bảng mua / bán:

trong cài đặt biểu đồ;

trong menu bảng giao dịch.