Cài đặt thang giá đã biến mất từ thanh công cụ phía dưới cùng

Nút cài đặt thang giá có sẵn trực tiếp dưới thang giá.

Nếu bạn có nhiều hơn một thang giá trên biểu đồ, bạn cần nhấp vào chữ cái cho biết thang đo để mở cài đặt tỷ lệ tương ứng.

Ngoài ra, bạn có thể mở cài đặt thang giá bằng cách nhấp vào thang giá bằng nút chuột phải.