Tôi không thể xem dữ liệu khối lượng cho BITMEX: XBTUSD. Giá khác với trang Bitmex

Vui lòng kiểm tra mã được sử dụng trên biểu đồ. Đối với BITMEX: Dữ liệu khối lượng XBT không có sẵn và giá sẽ khác với trang web Bitmex, vì đây là chỉ số và không phải là cặp XBT/USD. Bạn có thể đọc thêm về chỉ số trên trang web của sàn giao dịch.


Mở BITMEX: XBTUSD swap để lấy dữ liệu khối lượng và giá, tương ứng với sàn giao dịch Bitmex.