Tôi muốn đặt Chốt lời và Dừng lỗ của mình bằng đồng đô la và theo phần trăm số dư tài khoản của tôi

Có hai trường đặc biệt cho phần này trong phần Chốt lời / Dừng lỗ. Bạn có thể đặt mức lợi nhuận mong muốn bằng loại tiền trong tài khoản hoặc theo tỷ lệ phần trăm của số dư tài khoản. Bạn cũng có thể làm tương tự với rủi ro.

Ví dụ: nếu bạn muốn đặt đơn hàng Lợi nhuận ở mức sao cho lợi nhuận của bạn là 15 đô la, thì bạn chỉ cần nhập 15 đô la vào hộp lợi nhuận để giá đơn hàng được tự động tính toán.

Các trường $ Rủi ro,% Rủi ro được nhân đôi về Số lượng và Dừng lỗ. Sử dụng các trường này, bạn có thể chỉ định rủi ro cho việc tự động tính toán số tiền hoặc để tính toán tự động mức dừng lỗ của đơn hàng. Bạn không thể tự động tính toán cả hai mức Số lượng và Dừng lỗ cùng một lúc.