Làm thế nào để tối đa hóa một bố cục nhiều biểu đồ?

Để tối đa hóa biểu đồ trong bố cục, vui lòng chọn biểu đồ và nhấp vào Chuyển đổi biểu đồ tối đa hóa ở phía dưới bên phải:


Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím nóng Alt + Enter để tối đa hóa biểu đồ hoạt động. Hoặc bạn có thể nhấn phím Alt và nhấp vào biểu đồ bạn muốn để tối đa hóa.