Làm thế nào để tôi thấy những ý tưởng mới về các tài sản cụ thể?

Bạn có thể theo dõi một biểu tượng trên trang của nó để bắt đầu nhận tất cả các ý tưởng được xuất bản trên một biểu tượng cụ thể.

Bạn cũng có thể quản lý các biểu tượng mà bạn theo dõi trong hồ sơ của bạn. Ví dụ: bạn có thể hủy theo dõi những người không còn quan tâm đến bạn nữa.