Làm cách nào để cập nhật tập lệnh đã xuất bản của tôi?

Mọi người dùng đều có thể cập nhật phiên bản hiện có của tập lệnh đã xuất bản. Vui lòng mở trình Pine Editor của bạn và nhấn nút xuất bản tập lệnh để làm điều đó. Đảm bảo rằng bản cập nhật của bạn nằm trong tab trình soạn thảo & được áp dụng cho biểu đồ. Khi bạn đã xuất bản các tập lệnh, chúng sẽ hiển thị trong menu thả xuống. Chọn một trong những bạn muốn cập nhật. Điều chỉnh trường mô tả và kiểu cập nhật (cạnh nhau hoặc tuyến tính) và nhấn Xuất bản phiên bản mới để hoàn tất.