Tại sao lệnh của tôi được đặt với các thông số khác nhau?

Luôn chú ý đến thông số chính chính trong mỗi phần của lệnh. Các đường viền của các lĩnh vực được tô sáng. Bạn đặt giá trị trong trường này theo cách thủ công. Giá trị này là cố định và không thay đổi tự động. Các trường còn lại trong mỗi phần được tính toán lại khi trường chính thay đổi.