Tôi không thể xem Danh sách theo dõi của mình, chỉ Chi tiết sản phẩm được hiển thị

Phần Danh sách theo dõi rất có thể được thu nhỏ. Chỉ cần kéo nó xuống để xem các phần ẩn.