Tôi không thể xem tất cả dữ liệu lịch sử cho cặp tiền điện tử, mặc dù nó đã được giao dịch trước đó

Chúng tôi có dữ liệu từ nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Và sàn giao dịch khác nhau có dữ liệu bắt đầu từ nhiều thời điểm khác nhau. Nếu bạn không cần dữ liệu từ sàn giao dịch cụ thể, vui lòng thử tìm kiếm các cặp tiền điện tử giống hệt nhau, nhưng từ các sàn giao dịch khác nhau.

Ví dụ: dữ liệu lịch sử cho ZRXBTC từ trao đổi Coinbase chỉ khả dụng từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Nhưng trong Tìm kiếm Biểu tượng, bạn có thể tìm thấy cùng một cặp từ một số sàn giao dịch: