Tôi đã thêm một tập lệnh từ Cộng đồng Scripts và nó được tính toán không chính xác và / hoặc tôi không hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh

Các tập lệnh của Cộng đồng Scripts được viết bởi người dùng TradingView. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến một nghiên cứu như vậy, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả của nó. Bạn có thể tìm thấy tên tác giả bên cạnh tiêu đề tập lệnh trong cửa sổ Chỉ báo: