Tôi thấy 'Đã đến lúc dọn dẹp!' thông điệp

Nếu bạn nhận được thông báo này, điều đó có nghĩa là có quá nhiều đối tượng vẽ được lưu trên biểu đồ của bạn.

Vui lòng mở cửa sổ Manage Drawings, đảm bảo rằng tất cả các bản vẽ đã lưu vẫn có liên quan và xóa những cái bạn không cần nữa.